You are here: Home // Без категория, България, Общи, САЩ // ПРИРОДНИЯТ ГАЗ ЩЕ ИМА ВОДЕЩА СВЕТОВНА РОЛЯ!

ПРИРОДНИЯТ ГАЗ ЩЕ ИМА ВОДЕЩА СВЕТОВНА РОЛЯ!

През следващите няколко десетилетия природният газ ще играе водеща роля, като енергиен източник в световен мащаб.

Той ще бъде основният фактор за съкращаване или намаляване на отровните газове изхвърляни в атмосферата.

Използвавето на тази ценна природна суровина ще бъде предимно за сметка на старите и неефективни ТЕЦ-ове, които работят на въглища.

Независимо, че сега се използват различни пречиствателни съоръжения и филтри за намаляване или отстраняване на вредните газове, ТЕЦ-овете са основния замърсител на атмсферата и причинител на парниковия ефект.

До този извод са достигнали екип от световни учени от Масачузетския технологичен институт в САЩ. Тяхният доклад от 83 страници е бил  представен на законодатели от Сената и високопоставени длъжностни лица от американското правителство, тази седмица във Вашингтон.

В продължение на две години екип от водещите учени са извършвали подробни изследвания в изпълнение на програмата „Енергийна инициатива” – (MITEI).

Целта на научното изследване било да се анализират и определят перспективите при използването на природния газ до 2050 г. от гледна точка на всички аспекти – технологиите, икономиката, политиката, националната безопасност и защита на околната среда.

В доклада се съдържали редица конкретни предложения, касаещи законодателната и регулаторна политика на държавата, а също така и препоръки към енергетиката, с оглед получаване на пълен ефект за обезпечаване на максимално отдаване на топлина и смекчаване на последствията от изхвърлянето на парникови газове.

В документа също така са разгледани начините за контрол върху въздействията над околната среда, необходимостта от които ще стане очевидна, вследствие на разширяване използването на природния газ, особено при производството на електрическа енергия.

Ето някои от основните изводи на учените.

Съединените щати разполагат със значителни ресурси природен газ – 56 трилиона кубически метра, които ще стигнат за около 92 години при сегашната норма на потребление – около 0,6 трлн. кубически метра на година.

Световните запаси от газ, вероятно, се състоят от около 458 трлн. кубически метра, което означава, че при този темп на потребление той ще стигне за 160 години.

С най-висока концентрация от запаси на газ разполагат Близкият Изток, Русия и САЩ.

При оценяване наличието на запаси от природен газ, практически не се отчитат нетрадиционните източници на такова горива, главният от които е шистовият газ.

В какво се състои разликата между шистовия газ и конвенционалният?

Ниската проницаемост на шистите е единствената причина, поради която добивът на газ от тях е по-труден, отколкото от конвенционални залежи. За увеличаване на проницаемостта на пласта е нужно да се извършат допълнителни технологични операции, които оскъпяват добива. По всички други параметри, като дълбочина на залягане, състав на флуидите, петрофизически свойства на пласта, използвано сондажно оборудване, материали, химикали и технологии, наземни съоръжения и други, шистовите находища и добивът на газ от тях са същите както при конвенционалните за петролната промишленост.

В САЩ шистовите източници скоро ще догонят конвенционалните ресурси и е възможно да се превърнат в основен източник на газ.

Разбира се, за тази цел трябва да се увеличат обемите на обработка на залежите от шистов газ.

Това ще наложи да се изменят съществуващите пътища на дистрибуция и да се направи подходяща инфрактруктура за доставката и съхранението на газта.

Eкологичните проблеми, свързани с производството на нетрадиционни газови ресурси са сложна, но решима задача.

Сред рисковете, които съществуват са замърсяването на плитките сладководни водоеми от прекомерното натоварване за местното водоснабдяване, вследствие на спесифичните технологии, с които се добива газ от шистите.

Също така ще настъпи изменение на ландшафта и вероятно ще се появи необходимост от преселване на по-компактни маси хора.

Производството на шистов газ се съпътства и от други проблеми, които обаче по принцип са решими.

Потреблението на природен газ ще нарасне силно и в значителна степен ще измести производството на електроенергия от въглища.

В резултат от въвеждането на международни глоби за изхвърляне на въгледвуокисен газ, до 2050 г. развитите страни ще съкратят емисиите с 50%. Големите страни с развиваща се икономика като Бразилия, Индия и Китай такова съкращение ще направят едва към 2070 г.

Световната конюнктура при използването на природен газ като основна енергийна суровина, предопределя стойността на алтернативните източници на енергия съществено да намалеят.

Повечето оценки на себестойността на шистовия газ са в рамките на 90-140 долара за 1000 куб. м, близо до сегашната пазарна цена в САЩ, която е два-три пъти по-ниска от тази в Европа. През първата половина на 2011 г. България внасяше газ по цена над 300 долара, като се очаква за потребителите да се увеличи още през есента.

Активното използване на парогазови съоръжения е един от най-важните фактори за намаляване на замърсяването с въглероден диоксид.

Средният коефициент на натоварване на тези предприятия представлява едва 41% вместо проектните 85%.

Направено е научно моделиране, което показва, че щатът Тексас, при използване на природен газ може да съкрати вредните емисии веднага с 22% без допълнителни капиталовложения.

По предварителни оценки по този начин САЩ биха могли да намалят емисиите с повече от 10%.

В настоящия момент съществуват три регионални газови пазара – Северна Америка, Европа и Азия. Те са слабо интегрирани и всеки от тях има съвършено различни структури за ценообразуване.

Необходимо е тази ситуация да се промени, за да се намалят съществено цените на газта за крайния потребител.

Като се има предвид това, че в България се обсъжда възможността да се използват шистовите залежи за производство на газ, а от доклада се вижда, че САЩ са напреднали много в тази област, при добрите отношения между двете страни, напълно е възможно да получим съдействие от американска страна.

Доклатът на Масачузетския технологичен институт е от 83 страници, разработван е в продължение на две години от голяма група световноизвестни учени и е предназначен за ползване на най-високо равнище – американскят Сенат, Правителството и Комисията по енергетиката и природните ресурси към Конгреса.

Американският доклад може да помогне на България при решаването на най-важния въпрос за нас – екологичните последици.

Докладът не е обявен за секретен, необходимо е само да се прояви съответна инициатива от наша страна.

 

 

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.