You are here: Home // Ахмед Доган, България, ДПС, ислямизъм, турция, шпионаж // ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА ПОЛК. ТОДОР ГЕНОВ ОТ СРЕЩАТА МУ С ДОГАН.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА ПОЛК. ТОДОР ГЕНОВ ОТ СРЕЩАТА МУ С ДОГАН.

Агент „Сава“- Меди Доганов не знае, че ДС го разработва вече като агент – предател

Втора част

Точка 5-та от Генералския план предвижда:

Полковник Тодор Генов, зам.началник на ПГУ-ДС да проведе среща с аг. “Сава” – Меди Доганов Доганов, за изясняване позициите му по Възродителния процес и в зависимост от реакцията му да се продължи разговорът по коментираните преди националистически прояви в родния му край.

Срок: 04.06.1986 г. Отг.: полк. Тодор  Генов

Точка 6-та. В зависимост от резултата от срещата по т. 5-та и получените данни от мероприятията, да се организира нова среща с цел секретното му задържане и активен разпит в Главно следствено управление – МВР.

Отг.: ген. майор С. Джендов, полк. Б. Калчев и полк. Т. Генов.

На 6.6 86 г. – три дни след одобряването на Генералския план, в хотел “Родина” в София полк. Генов провежда заплануваната среща с агент “Сава”.

В горния край на справката полк. Полк. Генов е написал на ръка:

“Предложенията са утвърдени на съвещание при др. Гр. Шопов” –  първи зам.- министър на вътрешните работи.

СПРАВКА (това е точно копие на справката)

Относно: Проведена среща с обекта на ДОР “Ренегат”.

На 06.06.1986 г. от 16.00 ч. в апартамент 1902 на х-л “Родина” в условията на М “Родопи” (секретно подслушване) проведох среща с обекта на ДОР “Ренегат”.

Срещата ни започна с доклад от страна на обекта относно досегашната и настоящата му научна работа. Беше установено следното:

Обектът успешно е защитил степента кандидат на философските науки и е на редовен щат във философския инстититут при БАН. Продължава да роботи върху проблема за симетрията като философска категория. До 17.06.1986 г. следва да предаде плановата си научна разработка за годината. Междувременно започналият в началото на м. април семинар по “Проблемите на онтологията” е предизвикал особен интерес, поради което все още продължава работа. Ръководител на семинара е обектът.

Дадохме добра оценка на постигнатото и разгледахме перспективите за по-нататъшното издигане на обекта в научната кариера.

Съгласно договорката при др. Гр. Шопов, с цел успокояването на обекта чрез оказване на доверие беше засегнат и въпросът за свързването на научната специализация с разузнавателната работа зад граница.

В тази връзка бяха разисквани въпроси относно английската философска школа – Харвардската и възможностите за специализация в тази страна.

В областта на симетрията и онтологията обектът даде висока оценка за постигнатото в тази област от съветските философи.

Свързването на задгранична специализация с разузнавателната работа и очертаните перспективи внесоха успокоение у обекта, което доведе до откровения от страна на обекта по въпросите на възродителния процес.

На снимката Доган агитира в Кържали  за нелегалната организация.

Разговорът за възродителния процес започнах с изготвените от преди процеса от обекта експозета, а именно: “Турски национализъм и верски фанатизъм –  идеологическо въздействие и духовно производство”; “Проблемът за двузначната култура на българските турци” и “Средства и форми за противодействие на национализма сред българските турци”.

На експозетата дадохме висока оценка. Подчертахме, че разработените постановки и виждания за изграждането на единна социалистическа нация са актуални и полезни в условията на действащия възродителен процес. Съобщихме му също така, че положителна оценка на екпозетата му навремето също така е давал и др. Стоян Михайлов от ЦК на БКП.

Някои от основните моменти на експозетата за приобщаване на “турчеещите се български граждани”, които в цялост на текст и смисъл му бяха цитирани дословно, което много поласка обекта и оказа необходимото въздействие за предразположение към откровеност.

По-нататък разговорът продължи с необходимостта от актуализиране на експозетата в условията на възродителния процес. Обектът с видимо вътрешно напрежение и интерес слушаше разясненията за необходимостта от актуализиране. Относно свързването на експозетата с днешните условия на възродителния процес дадох указания в две направления, а именно:

– Актуализиране на експозетата посредством обогатяване с фактически съвременен материал;

– Допълване на мероприятията за успешно развитие на възродителния процес в социално-икономическата и културна област.

В тази връзка въз основа на старите си оценки и изводи, от обекта бяха поискани конкретните му съображения за процеса.

Отговорът си обекта започна с това, че що се отнася до стратегическата цел, то той е напълно за Възродителния процеса. Създаването на единна социалистическа нация като цел той напълно подкрепя и бил напълно наясно, че утре зад компютрите не могат да застанат невежи хора.

Наред с горното, обектът сподели и някои свои резерви, които се изразяват в следното:

– Възродителният процесът отпреди м. април 1984 г. постепенно вървял към своята развръзка и по негови пресмятания към 2000-та година щял да приключи.

– Взетите мерки след тази дата – т.е. формите и методите, довели до емоционална реакция и се стигнало до емоционален тупик. Още имало хора в стресово състояние. В областта на емоционалната същност можело да се помисли и рационално да се работело днес.

– Грешки понякога се допускали в пропагандния момент, когато се прекалявало с информациите с протурска насоченост. В доста случаи тези грешки водели до обратен ефект.

– Постави въпроса за необходимост от единен и компетентен център за съгласуване на всички мероприятия по места.

– Посочи, че има допускане на грешки по места поради некомпетентност.

Както той бил научил от родителите си, в Толбухинско се събаряли турските гробища. Според него времето щяло да събори тези гробища, а новите ритуали щели да решат въпроса в перспектива.

По отношение на новите ритуали обектът сам влезе в противоречие с мнението за отношението на родителите му и съселяните към евентуалния негов брак с българка.

На всички така изказани от обекта резерви по възродителния процес беше даден обстоен отговор, като бяха ползувани редица примери от живота, от практиката.

Особено впечатление на обекта направиха разясненията, свързани с аналогията, направена с евреите в СССР, както и примерите от с. Дорково.

Отговорите и разясненията бяха свързани и с експозетата на обекта. Беше му дадено да разбере, че днес особено актуална и важна е ролята на интелигенцията, че много е важен фактът кой от коя страна на барикадата стои.

Тези, които подпомагат успешното развитие на Възродителния процес до победен край, ще запишат имената си в светлата страница на историята, а тези, които пречат и спъват неговото развитие, ще бъдат изхвърлени на бунището.

Обектът слушаше с интерес и внимание дадените му разяснения и оценки. От същите беше направено обобщение на задачите, които следва да стоят за изпълнение пред него, които се заключват в следното:

І – ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА ОТ НАУЧНА ПОЗИЦИЯ

1. Актуализиране на експозетата въз основа на допълнителни проучвания и анализ на хода на процеса, за ускорено и успешно развитие на възродителния процес.

Срок: м. октомври 1986 г.

2. Лично участие на семинари и международни форуми за неутрализиране на антибългарската политика на Турция по възродителния процес.

II – КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ КАТО СЪТРУДНИК НА ДС

1. Придобиване на своевременна и достоверна информация за действията, плановете и намеренията:

– на турските специални органи;

– на протурските националисти и верски фанатици за опитите им за организиране на съпротива и
осуетяване на Възродителния процес;

– опити за формиране на нелегални групи и организации;

– разпространение на позиви и листовки;

– провеждане на терористични акции и др.

Като частични случаи бяха само маркирани случаите на разпространение на листовки в неговия край, по които е взето решение на предишни срещи. Съгласно указанията на управление “Шесто” – ДС не е настоявано за навлизане в дълбочина на тези случаи и за спешна командировка на обекта в района.

Обектът прие проведените срещи със задоволство, като се изказа, че много се радва за така протеклия обективен разговор. Ще помисли съвсем научно за Възродителния процес. Бил се изолирал напоследък от интелигенцията, но щял да проучи въпросите между тях при новите условия на Възродителния процес.

С договорка за следваща среща между ръководещия го ОР и обекта, срещата приключи в около 20.30 часа.

ИЗВОДИ:

Обектът беше поставен в положение на сериозен размисъл относно неговите резерви по Възродителния процес и фактът, че той прие поставените му задачи, може да се счита за положително начало в неговото укрепване.

Обстоятелството, че той не се разоръжи напълно относно резервите си по Възродителният процес и не направи признания за извършената от него престъпна дейност, следва да се приема за неизживян емоционален стрес и свързаната с това неосъзната необходимост за изпълнението на задачите си като сътрудник на ДС, на този етап.

Предвид гореизложеното,

ПРЕДЛАГАМ:

1. Да продължи активната разработка “Ренегат” с цел по-пълно документиране на престъпната му дейност и улесняване на следствените органи.

2. Да проведем още една среща с опит за разобличаване и превербовка на обекта.

Съгласувано с ВГУ – ДС, управление “Шесто” – ДС и Главно следствено управление, да се уточни тактиката във воденето на беседата с цел довеждане на “Ренегат” до самопризнания.

При неуспех да се пристъпи към негласното му задържане и предаване в Главно следствено управление.

Зам. н-к у-ние “Първо главно” Полк. Т. Генов,

София, 07.06.1986 г.

В края на 1986 г. играта на агент ”Сава” – Ахмед Доган  с Държавна сигурност приключва. Доган секретно е задържан в Главно следствено управление и пдложен на обстоен разпит.

Веселин Божков – офицер от VІ-то управление на ДС, работил по турска линия и по случая агент„Сава” споделя:

„Доган е сред ръководителите на Турското национално-освободително движение в България, което по данни на контраразузнаването е подготвяло серия от атентати и е работило за създаването на автономна турска държава на територията на България“.

Още в първите разпити от екип следователи начело със старши следователя Ангел Александров, убеждавайки се, че ДС разполагат със значителна информация, Доган разказва подробно кога и как е създадена нелегалната организация, кои са нейните ръководители и каква е дейността  й.

Така арестувалият Ахмед Доган – Сокола изпя на ДС съидейниците си, с които готвеше атентати в България и вероятно затова заслужи по-лека присъда. Някои от участниците в атентатите бяха осъдени на смърт и екзекутирани.

Избягването на Доган от високата присъда вероятно е разковничето за голямото приятелство между агента Доган и следователя Ангел Александров.

ДС веднага задържа лицата живеещи в София и в другите градове на страната, като общо са арестувани над 300 души.

ИЗВОДИТЕ НЕКА ВСЕКИ САМ ДА НАПРАВИ ЗА СЕБЕ СИ, КОЙ Е АХМЕД ДОГАН И КАКВА РОЛЯ Е ИГРАЛ КАТО АГЕНТ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ!

 

 

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.